Hedefimiz
Sergi
Pullarda Bilim
Bilim İnsanları
E-Metinler
Mesaj Panosu

 

 

 

 

 

 


BİLİM VE FELSEFE METİNLERİ
Yayın Kurulu: Recep Duran, Remzi Demir, Hüseyin Gazi Topdemir
Cilt 1, Sayı 1 ve 2, 1992

 

İÇİNDEKİLER

Cilt 1, Sayı 1

Çıkarken

3

 

 

Hocamız Prof.Dr. Sevim Tekeli

5

 

 

Demir, Remzi
Takiyüddin'in Ağabeyi Necmüddin İbn Maruf ve Onun "Cedâvilu Li Marifeti Ru'yeti Ehilleti'ş-Şuhûr" Adlı Risalesi

9

Cedâvilu Li Marifeti Ru'yeti Ehilleti'ş-Şuhûr (Tercüme)

14

Abstract

18

Arapça Metin

23

 

 

Demir, Remzi
Eski Bir Hesap Aleti: Rub'u'l-Müceyyeb ve Takiyüddin İbn Maruf'un "Rub'u'l-Müceyyeble Yapılan İşlemler Manzumesi" Adlı Risalesi

29

Abstract

47

Rub'u'l-Müceyyeble Yapılan İşlemler Manzumesi (Tercüme)

48

Arapça Metin

52

 

 

Demir, Remzi
Bedreddin Sıbt El-Mardînî'nin "Mukaddime Fî Hisâbi'l-Ceybiyye ve'l-A'mâli'l-Felekiyye" Adlı Risalesi

55

Mukaddime Fî Hisâbi'l-Ceybiyye ve'l-A'mâli'l-Felekiyye (Tercüme)

59

Abstract

61

Arapça Metin

64

 

 

Topdemir, Hüseyin Gazi
İbnü'l-Heysem'in Optik Araştırmaları

67

Summary

81

Duran, Recep
Devvanî'nin Hakîkatu'l-İnsan veya Lâtif Cismin Özellikleri (Hassaları) Risalesi

85

Devvanî'nin Hakîkatu'l-İnsan veya Lâtif Cismin Özellikleri (Hassaları) Risalesi (Tercüme

87

Summary

90

Arapça Metin

96

Arapça-Osmanlıca Metin

103

Cilt 1, Sayı 2

Hocamız Prof. Dr. Mübahat TÜRKER-KÜYEL

3

TEKELİ, Sevim
Copernicus and Taqî al Din's Views on the Inadequacy

 

of the Assumplions of the Ptolemaic System

19

ÇÜÇEN, Dursun Murat
Reduction Tableau

25

ÇÜÇEN, Dr. Dursun Murat
İndirgeyici Çizelge

33

DOSAY, Melek
Traces of Islamic Quadratic Algebra in Medieval

 

Latin Algebra

41

DOSAY, Melek
Ortaçağ İslâm Cebirinin Latin Cebiri Üzerindeki

 

Etkilerine Örnekler

59

DURAN, Recep
Nefsu'1-Emr Risaleleri

77

Devvâni'nin Şerhu Risâleti't-Tûsî fî İsbâti'l-Cevheri'l-Mufârak el-Müsemmâ

 

bi'l-Akli'l-Küll Adlı Risalesi

83

Erdebîlî'nin EI-Hâşiyetu'!-Erdebîliyyesi

93

TOPDEMİR, Hüseyin Gazi
Kamal al Din al Fârisî's Explanation

 

of the Rainbow

103

DEMÎR, Dr. Remzi
Takiyüddin'in Farklı Büyüklükte Sonsuz Nicelikler Meselesine Trigonometriden Getirmiş Olduğu Bir Örnek

113

DEMİR, Dr. Remzi
I.Mahmud'a Hediye Edilen İki Otomatın Tanıtımı Maksadıyla Kaleme Alınmış Küçük Bir Risale

117

Osmanlıca Metin

123

UNAT, Yavuz
İhvân-ı Safâ'nın Astronomi Risalesi

129

YURTGEZER, Tarık
Zehrâvî ve Et-Tasrîf

145

KİTAP TANITMA VE HABERLER

171

 

http://www.bilimtarihi.org
Son güncelleme: 01.11.2016

© 2016