Hedefimiz
Sergi
Pullarda Bilim
Bilim İnsanları
E-Metinler
Mesaj Panosu

 

 

 

 

 

 


Emre Dölen (Editör)
IV. Türk Eczacılık Tarihi Toplantısı Bildirileri (4-5 Haziran 1998; İstanbul)
Marmara Üniversitesi Yayın No: 657, Eczacılık Fakültesi Yayın No: 15, İstanbul 2000, XVI+539 s.
ISBN 975-400-203-7

 

İÇİNDEKİLER

Sunuş

III

Düzenleme kurulu

IV

İçindekiler

V

Program

IX

Emre Dölen

 

Açış konuşması

XIII

Turhan Baytop

 

Açış konuşması

XV

Ayten Altıntaş

 

Eczacı Sınıfı'ndan Eczacı Mektebi'ne

1

Turhan Baytop

 

İstanbul Tıbbiye Mektepleri tarafından verilen tastikname, mezuniyet tezkeresi ve icazetnameler (1852-1909)

23

Nuran Yıldırım

 

Nizamname-i Eczacıyan der Memalik-i Osmaniye- Osmanlı Devleti'nde eczacılar nizamnamesi-1852

43

Feza Günergun-Asuman Baytop

 

Mehmet Ali Paşa (1837-1914) ve botanikle ilgili yayınları

105

Michèle Nicolas

 

Eczacı Pierre Apéry (1852-1918) ve bilimsel yayınları

125

Emre Dölen

 

Ligor Bey (1875-1956) ve "Nazari ve Ameli Fenn-i İspençiyari dersleri" adlı kitabı

141

Rengin Dramur

 

Türk eczacılığının gelişiminde önemli rolü olan hekim ve eczacılarımızdan Etem Pertev, İbrahim Etem Ulagay ve Beşir Kemal Pelin'in biyografileri

197

Hüsrev Hatemi-Ahmet C. Ekinci

 

Türkiye'de hekim ve eczacı yetiştiren değerli bir hoca: Prof. Dr. Suphi Artunkal

203

Aysel Gürsoy-Ahmet C. Ekinci

 

Türkiye'de eczacı yetiştiren değerli bir hoca: Doç. Dr. Semiha Tulus

211

Asuman Baytop

 

Prof. Dr. Nebahat Yakar (1915-1997) ve botanikle ilgili çalışmaları

219

Müjgan Üçer

 

Sivas'ın sağık hayatında ünlü bir sima: Ecz. Şevket Çubukçu (1902-1986)

229

Marcel Chaigneau

 

Henri Moissan (1852-1907): Kimya dalında Nobel Ödülü kazanan Fransız eczacı

245

Gülbin Özçelikay-Eriş Asil

 

Nasrullah oğlu Salih'in "Gayetülbeyan fi Tedbiri Bedenil İnsan" adlı eseri üzerinde bir inceleme

249

Nil Sarı-Yahya Okutan

 

Kimya ilmine ait "Kitabü'l Mecmuatül Müxerrebat"a kısa bir bakış

261

Ayşegül Demirhan Erdemir-Öztan Öncel

 

Ondokuzuncu yüzyıla ait "Diş Tozu Terkibi" adlı anonim bir risalenin Türk eczacılık tarihi açısından önemi ve bazı sonuçlar

277

Nil Sarı-Ramazan Tuğ

 

Enderun-ı Hümayun Kilar-ı Hassa Başkullukçusu Derviş Mehmed'in dühn terkiplerine ait risalesi

283

Şeref Etker

 

Brugtanelli Farmakopesi'nin 1818'de İstanbul'da yayınlanan elence çevirisi

297

M. Bedizel Zülfikar Aydın

 

Fazlızade Mehmed (XVIII. yüzyıl) ve tedavi ettiği bir frengi vakası

303

Nilüfer Gökçe

 

Edirne Sultan II. Bayezid Darüşşifası vakfiyesine göre darüşşifada çalışan personel ve kullanılan ilaçlar

311

Ayşegül Demirhan Erdemir-Öztan Öncel-Ömür Elçioğlu

 

Karanfil'in (Caryophyllus) Türk tıbbi folklorundaki yeri ve bazı bilimsel sonuçlar

323

Atilla Özgür-Abdullah Özen

 

Türkiye'de bilimsel veteriner hekimliği eğitiminden önce hayvan hastalıklarında kullanılan ilaçlar

333

Ali Haydar Bayat-Necdet Okumuş

 

Lityazol Cemil ve Dr. Cemil Şener

357

Ferruh Dinçer-Atilla Özgür-Abdullah Özen

 

Türkiye'de veteriner hekimliği eğitiminde farmakoloji ve toksikoloji konusunda

 

gelişmeler

367

Afife Mat

 

Osmanlı döneminde Türkiye'de kullanılan porselen ilaç kavanozları

383

Bayhan Çubukçu

 

Türkiye'de eczane ve ecza depolarında şiddetli ve hafif zehirlerin muhafazası

387

Sevgi Şar-G. Hale Özcömert

 

Cumhuriyet döneminde Ankara'da açılan ve halen yaşayan eczanelerden örnekler

401

Zeki Tez

 

Sosyal ve Teknik boyutlarıyla antikçağ ve ortaçağ'da parfüm, krem, kozmetik

423

K. Hüsnü Can Başer-M. Kürkçüoğlu-Gülendam Tümen

 

Bursa civarında gülyağı elde edilişi hakkında yeni gözlemler

439

Emre Dölen

 

XIX. yüzyılda Paris Eczacılık Yüksekokulu'nda öğrencilerin kimya laboratuvarları

447

Selim Kadıoğlu

 

Mevzuatta reçete istismarı

471

Mert Sandalcı

 

1925-1927 yılları arasında İstanbul'da yaşanan bir patent savaşı ve sonuçları

483

Sevil Aşıcı

 

1930'lu yıllarda akciğer tüberkülozu tedavisinde kullanılan ilaçlar ve günümüzde tüberkülozun önlenmesinde eczacının rolü

505

 

 

http://www.bilimtarihi.org
Son güncelleme: 01.11.2016

© 2016