Hedefimiz
Sergi
Pullarda Bilim
Bilim İnsanları
E-Metinler
Mesaj Panosu

 

 

 

 

 

Yayın Listesi


Açıklama: Ali Haydar Bayat'ın yayın listesini, aşağıdaki kaynaklarda yer alan listelerden, düzeltme ve ilavelerle Eylül 2006'da hazırladım. Doğrulamaya muhtaç künyelerin bulunmasına ve eksikliklere rağmen, listeyi internette yayımlamanın faydalı olacağını düşündüm. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı'ndan Dr. M. Alpertunga Kara, Prof. A.H. Bayat'ın defterine bakarak bazı künyeleri tamamladı. Kendisine teşekkür ederim. Şüpheli künyelere notlar ekledim. Okuyucular, eksik veya yanlışları bildirdikleri (fezagunergun@yahoo.com) takdirde, kısa sürede tam ve doğru bir yayın listesi oluşturacağımıza inanıyorum. Listede (*) ile işaretli künyeleri bizzat gördüm. F.Günergun, 26.02.2007.

Kayaklar: Aykut Kazancıgil, "Bilim Tarihçilerimiz: Ali Haydar Bayat," Bilim Tarihi, Sayı 26, 1993, s.20-26; Ali Haydar Bayat, "Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı'nın Kuruluşu ve 1973-1998 Yılları Arasındaki Çalışmaları," Türkiye'de Bilim, Teknoloji ve Tıp Tarihi Çalışmaları (1973-1998). Ed. Feza Günergun, İstanbul Üniv. Yay., Ankara 2000, s.377-389; Z.Özaydın ve H. Hatemi, Türk Tıp Tarihi Araştırmalarının Son 30 Yılda (1973-2002) Yönelişleri ve Bir Bibliyografya Denemesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Vakfı Yay. İstanbul 2002; A.Kazancıgil, "Prof.Dr. Ali Haydar Bayat - Hayatı ve Yayınları," Tıp Tarihi Araştırmaları, Sayı 13, 2005, s.127-145; Ali H. Bayat'ın Ege Üniversitesi web sayfasında bulunan yayın listesi <http://akademik.ege.edu.tr/Akademik/Bilgiler/Bilgi01.asp?adi=ALİ%20HAYDAR&soyadi=BAYAT>

 2006

 • "Harran Sin ve Şamas inançlarının Anadolu Selçuklu eserlerindeki izleri," I.Uluslararası Katılımlı Din ve Felsefe Tarihinde Harran Okulu Sempozyumu, 28-30 Nisan 2006, s. 61-84 (Basım yeri ve tarihi?)
 • "Sivas ve Divriği darüşşifalarındaki insan figürleri," VIII.Türk Tıp Tarihi Kongresi, Kongreye Sunulan Bildiriler, Türk Tarih Kurumu, Ankara 2006, s.143-162.
 • "Tire Necippaşa Kütüphanesi tıbbi yazmalarından İbn Kemal'in Kemaliyye'si," IX.Türk Tıp Tarihi Kongresi Bildirileri, Nobel Yayınevi, Ankara 2006, s.119-128.
 • *"Osmanlı Devletinde tıp eğitimi," Osmanlılarda Sağlık, c.I, ed. C.Yılmaz, N.Yılmaz, Biofarma İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ, İstanbul 2006, s.237-245
 • *"Türkiye'de tıp tarihi araştırmalarına genel bir bakış", I.Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu Bildirileri. Prof.Dr.Ferruh Dinçer'in 70'inci yaşı anısına, Ed. A.Özen, Elazığ 2006, s.43-50.
 • *"Anadolu Selçukluları'nda tıp," Türk Tıp Eğitiminin Önemli Adımları. H.Hatemi, A.Altıntaş, CSA Global Publishing, İstanbul 2006, s. 10-19.
 • *"Beylikler dönemi Anadolu Türk devletlerinde tababet," Türk Eğitimin Önemli Adımları. H. Hatemi, A. Altıntaş, CSA Global Publishing, İstanbul 2006, s 20-29.
 • *"Ortaçağ İslam Toplumlarının Gözünde İbn Sina", Bilim ve Ütopya, sayı 143, Ankara Mayıs 2006, s. 29-35.
 • *"Osmanlı Devletinde telif ilk bahname: Ali Bin İshak'ın Bahnamesi (~1430), Essays in Honour of Ekmeleddin İhsanoglu. Vol.I, IRCICA Yay., İstanbul 2006, .s.643-662
 • "Şirvanlı Muhammed bin Mehmed ve Eserleri", 1st International Conferance Traditional Medicine Materia Medica in Medieval Manuscripts, Baku, 12-14 June 2006 (basılmamış bildiri).

 2005

 • *Abdülvehhâb bin Yusuf ibn-i Ahmed el-Mardânî, Kitâbu'l-Müntehab fî't-Tıb (823/1420), İnceleme-Metin-Dizin-Sadeleştirme-Tıpkıbasım.Merkezefendi Geleneksel Tıp Derneği, İstanbul 2005,637 s.
 • *"Batı Anadolu Türk Beyliklerinin Türk Tıp tarihi ve dili Açısından Önemi", Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Sempozyumu, Bildiriler (Balıkesir, 18-20 Ekim 2004), Yay. Haz. N.Hacıoğlu & N.Şimşir, Balıkesir Üniversitesi Yay. No.31, Balıkesir 2005, s.90-101.

2004

 • *Muhammed bin Mahmûd-i Şirvânî, Mürşid [Göz Hastalıkları]. İnceleme-Metin-Dizin-Sözlük. Atatürk Kültür Merkezi Yayını 302, Ankara 2004, 546 s. (Necdet Okumuş ile birlikte)

2003

 • Tıp Tarihi. İzmir 2003, 320 s.
 • *"Türk-İslam tıbbında bahnâmeler ve Tifâşi'nin Rucû'u'ş-Şeyh ile's-Sıbâh fi'l-Kuvveti 'ale'l-Bâh'ı," Tıp Tarihi Araştırmaları, sayı 11, İstanbul 2003, s.144-162. [38.Uluslararası Tıp Tarihi Kongresi'ne (İstanbul, 1-6 Eylül 2002) sunulan bildiri].
 • *"Anadolu'da Selçuklu dönemi darüşşşifaları üzerine toplu değerlendirme," Tıp Tarihi Araştırmaları, sayı 11, İstanbul 2003, s. 25-44.
 • *"Mürşid'in (1439) Türk Eczacılık Tarihi açısından önemi," Eczacılık Tarihi Araştırmaları (VI.Türk Eczacılık Tarihi Toplantısı'nda (İstanbul, 5-7 Haziran 2002) Sunulan Bildiriler), Ed. A.Mat, İstanbul Üniversitesi Yayın No.4390, Eczacılık Fakültesi Yayın No.80, İstanbul 2003, s. 45-66.
 • "Divânü ügati't-Türk'de Tıbbî Terminoloji,"Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları, sayı 9, İstanbul 2003, s.103-122.
 • "Burhân-ı Kâtı'da Tababet," Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları, sayı 9, İstanbul 2003, s. 123-185
 • "Muhammed bin Mahmud Şirvânî ve göz hastalıklarına ait bilinmeyen eseri Mürşid," IV.Türk Tıp Tarihi Kongresi, Kongreye Sunulan Bildiriler, Türk Tarih Kurumu, Ankara 2003, s.483-518+3 s.

2002

 • *Açıklamalı Hüsn-i Hat Bibliyografyası. İslam, Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA), İstanbul 2002, 416 s.
 • "İslâm öncesi Orta Asya Türk dünyasında tababet", Türkler, c.III, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, s.449-459
 • *"Medicine in the pre-Islamic Central Asian Turkish world," History of Medicine, Pharmacology, Veterinary Medicine in Anatolia and Turkic Cultures, Ed. N.Sarı, 38th International Congress on History of Medicine, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul 2002, pp.49-68.
 • *"Turkish medical history of the Seljuk era," History of Medicine, Pharmacology, Veterinary Medicine in Anatolia and Turkic Cultures, 38th International Congress on History of Medicine, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul 2002, pp.69-81.
 • *"Mandragora [Adamotu]," Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları, sayı 8, İstanbul 2002, s.69-84 ["Tıp Tarihinde Mandragora" başlığı ile II.Lokman Hekim ve Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri'nde (Tarsus, 23-26 Mayıs 2001) sunulan bildiri].
 • *"Mardin Necmeddin İlgazi Mâristanı / Mardin the Necmeddin Ilgazi Hospital," Ülker Erke'nin Yorumu ve Fırçasıyla Türkiye'de Tarihi Sağlık Kurumları / Historical Health Institutions in Turkey though Ülker Erke's View and Style, 38.Uluslararası Tıp Tarihi Kongresi / 38th International Congress on History of Medicine, ed.N:Sarı, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul 2002, s.1.
 • *"Kayseri - Gevher Nesibe Tıp Medresesi ve Mâristanı / Kayseri - Gevher Nesibe the Medical Medresseh and Hospital," Ülker Erke'nin Yorumu ve Fırçasıyla Türkiye'de Tarihi Sağlık Kurumları / Historical Health Institutions in Turkey though Ülker Erke's View and Style, 38.Uluslararası Tıp Tarihi Kongresi / 38th International Congress on History of Medicine, ed.N:Sarı, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul 2002, s.3, 5
 • *"Sivas İzzeddin Keykavus Dârüssıhhası / Sivas Izzeddin Keykavus Hospital," Ülker Erke'nin Yorumu ve Fırçasıyla Türkiye'de Tarihi Sağlık Kurumları / Historical Health Institutions in Turkey though Ülker Erke's View and Style, 38.Uluslararası Tıp Tarihi Kongresi / 38th International Congress on History of Medicine, ed.N:Sarı, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul 2002, s.7, 9.
 • *"Divriği Turan Melek Darüşşifası / Divriği Turan Melek Hospital," Ülker Erke'nin Yorumu ve Fırçasıyla Türkiye'de Tarihi Sağlık Kurumları / Historical Health Institutions in Turkey though Ülker Erke's View and Style, 38.Uluslararası Tıp Tarihi Kongresi / 38th International Congress on History of Medicine, ed.N:Sarı, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul 2002, s.11,14.
 • *"Çankırı Cemaleddin Ferruh Darülafiyesi / Çankısı Cemaleddin Ferruh Hospital," Ülker Erke'nin Yorumu ve Fırçasıyla Türkiye'de Tarihi Sağlık Kurumları / Historical Health Institutions in Turkey though Ülker Erke's View and Style, 38.Uluslararası Tıp Tarihi Kongresi / 38th International Congress on History of Medicine, ed.N:Sarı, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul 2002, s.15, 17
 • *"Konya ve çevresindeki Darüşşifalar / Hospitals in Konya and its Environs," Ülker Erke'nin Yorumu ve Fırçasıyla Türkiye'de Tarihi Sağlık Kurumları / Historical Health Institutions in Turkey though Ülker Erke's View and Style, 38.Uluslararası Tıp Tarihi Kongresi / 38th International Congress on History of Medicine, ed.N:Sarı, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul 2002, s.19, 21
 • *"Konya Ilgın Ilıcası / Konya the Ilgın Thermal Waters," Ülker Erke'nin Yorumu ve Fırçasıyla Türkiye'de Tarihi Sağlık Kurumları / Historical Health Institutions in Turkey though Ülker Erke's View and Style, 38.Uluslararası Tıp Tarihi Kongresi / 38th International Congress on History of Medicine, ed.N:Sarı, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul 2002, s.23, 25.
 • *"Kastamonu Ali bin Süleyman Maristanı / Kastamonu the Ali Bin Süleyman Hospital," Ülker Erke'nin Yorumu ve Fırçasıyla Türkiye'de Tarihi Sağlık Kurumları / Historical Health Institutions in Turkey though Ülker Erke's View and Style, 38.Uluslararası Tıp Tarihi Kongresi / 38th International Congress on History of Medicine, ed.N:Sarı, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul 2002, s. 27.
 • *"Tokat Muinüddin Süleyman Darüşşifası / Tokat Muinüddin Süleyman Hospital," Ülker Erke'nin Yorumu ve Fırçasıyla Türkiye'de Tarihi Sağlık Kurumları / Historical Health Institutions in Turkey though Ülker Erke's View and Style, 38.Uluslararası Tıp Tarihi Kongresi / 38th International Congress on History of Medicine, ed.N:Sarı, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul 2002, s.29, 31.
 • *"Amasya Anber bin Abdullah Darüşşifası / Amasya Amber bin Abdullah Hospital," Ülker Erke'nin Yorumu ve Fırçasıyla Türkiye'de Tarihi Sağlık Kurumları / Historical Health Institutions in Turkey though Ülker Erke's View and Style, 38.Uluslararası Tıp Tarihi Kongresi / 38th International Congress on History of Medicine, ed.N:Sarı, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul 2002, s.33, 35.
 • *"Bursa Yıldırım Bayezid Darüşşifası / Bursa the Yıldırım Beyazid Hospital," Ülker Erke'nin Yorumu ve Fırçasıyla Türkiye'de Tarihi Sağlık Kurumları / Historical Health Institutions in Turkey though Ülker Erke's View and Style, 38.Uluslararası Tıp Tarihi Kongresi / 38th International Congress on History of Medicine, ed.N:Sarı, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul 2002, s.37-39.
 • *"İstanbul Fatih Darüşşifası / İstanbul Fatih Hospital," Ülker Erke'nin Yorumu ve Fırçasıyla Türkiye'de Tarihi Sağlık Kurumları / Historical Health Institutions in Turkey though Ülker Erke's View and Style, 38.Uluslararası Tıp Tarihi Kongresi / 38th International Congress on History of Medicine, ed.N:Sarı, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul 2002, s.41.
 • *"Edirne II. Bayezid Darüşşifası / Edirne the Bayezid II Hospital," Ülker Erke'nin Yorumu ve Fırçasıyla Türkiye'de Tarihi Sağlık Kurumları / Historical Health Institutions in Turkey though Ülker Erke's View and Style, 38.Uluslararası Tıp Tarihi Kongresi / 38th International Congress on History of Medicine, ed.N:Sarı, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul 2002, s.43, 46.
 • *"Manisa Hafsa Sultan Darüşşifası / Manisa Hafsa Sultan Hospital," Ülker Erke'nin Yorumu ve Fırçasıyla Türkiye'de Tarihi Sağlık Kurumları / Historical Health Institutions in Turkey though Ülker Erke's View and Style, 38.Uluslararası Tıp Tarihi Kongresi / 38th International Congress on History of Medicine, ed.N:Sarı, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul 2002, s.47, 49.
 • *"İstanbul Haseki Darüşşifası / Istanbul Haseki Hospital," Ülker Erke'nin Yorumu ve Fırçasıyla Türkiye'de Tarihi Sağlık Kurumları / Historical Health Institutions in Turkey though Ülker Erke's View and Style, 38.Uluslararası Tıp Tarihi Kongresi / 38th International Congress on History of Medicine, ed.N:Sarı, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul 2002, s.51, 53.
 • *"İstanbul Süleymaniye Darüşşifası / İstanbul Süleymaniye Hospital," Ülker Erke'nin Yorumu ve Fırçasıyla Türkiye'de Tarihi Sağlık Kurumları / Historical Health Institutions in Turkey though Ülker Erke's View and Style, 38.Uluslararası Tıp Tarihi Kongresi / 38th International Congress on History of Medicine, ed.N:Sarı, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul 2002, s.55, 57.
 • *"İstanbul Atik Valide Bimarhanesi / İstanbul the Atik Valide Hospital," Ülker Erke'nin Yorumu ve Fırçasıyla Türkiye'de Tarihi Sağlık Kurumları / Historical Health Institutions in Turkey though Ülker Erke's View and Style, 38.Uluslararası Tıp Tarihi Kongresi / 38th International Congress on History of Medicine, ed.N:Sarı, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul 2002, s.59, 62.
 • *"İstanbul Sultan I.Ahmed Darüşşifası / İstanbul Sultan Ahmed I Hospital," Ülker Erke'nin Yorumu ve Fırçasıyla Türkiye'de Tarihi Sağlık Kurumları / Historical Health Institutions in Turkey though Ülker Erke's View and Style, 38.Uluslararası Tıp Tarihi Kongresi / 38th International Congress on History of Medicine, ed.N:Sarı, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul 2002, s.63.
 • *"Osmanlı Devletinde hekimbaşılık ve hekimbaşılar", Osmanlı Dünyasında Bilim ve Eğitim Milletlerarası Kongresi, İstanbul-12-15 Nisan 1999, Tebliğler, IRCICA, İstanbul 2002, s.239-248.
 •  "İlk atasözü kitaplarımızdan Oğuzname'nin Berlin nüshası ve Feridun Nafiz Uzluk'un bir derlemesi," Türk Dünyası Araştırmaları, sayı 138, 2002, s. 227-240.
 • "Sûr-i Hitanlara Düşürülen Tarihler [Târih-i Sûr-i Hitanlar]," Türk Dünyası Araştırmaları, sayı 140, 2002, s.209-224.
 • "Yesârî Mehmed Esad'ın bilinmeyen bir hattı: Hırka-i Saâdet odası tamir kitâbesi (1196/1782)," Uluslararası Sanat Tarihi Sempozyumu (İzmir 10-13 Ekim 2001), Prof. Dr. Gönül Öney'e Armağan, Ege Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü, İzmir 2002, s. 97-106. Ayrıca bkz. Kubbealtı Akademi Mecmuası, Yıl 33, sayı 3, Temmuz 2004, s. 39-48.

2001

 • "Yüzyıl Önceki Basında Gaspıralı İsmail Bey," Tarih, sayı 170, 2001, s. 23.
 • "A look at the Ottoman court medical organisation, 3ème Congrès International d'Histoire de la Médecine, Tunis-Cartage, 6-11 Septembre 1998, Actes. Tunis 2001, pp.213-220 (Nil Sarı ile birlikte)
 • *"Osmanlı sarayına sunulan ilk tıp kitabı: Müntehab (~1430)," Tıp Tarihi Araştırmaları, sayı 10, İstanbul 2001, s. 38-50. (VI. Türk Tıp Tarihi Kongresi'ne -İzmir, 22-24 Mayıs 2000- sunulmuştur).
 • *"Bibliyografyanın Işığında Lokmân, Hakîm mi, Hekim mi?," Tıp Tarihi Araştırmaları, sayı 10, İstanbul 2001, s. 144-155; "Lokman Hekim Üzerine Bazı Düşünceler: Lokman Hakim mi? Hekim mi?", I.Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri'ne -Adana 20-22 Mayıs 1999- sunulan bildiri.
 • *"Osmanlı eczacılığının ilk telif eseri: Ravzatü'l-itr (~1430)," Tıp Tarihi Araştırmaları, sayı 10, İstanbul 2001, s.221-225. (Necdet Okumuş ile birlikte). V.Türk Eczacılık Tarihi Kongresi'ne (İzmir, 25-26 Mayıs 2000) sunulan bildiri.
 • "Anadolu'da Selçuklu dönemi darüşşifaları üzerine toplu değerlendirme," I. Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi, Bildiriler, c.I, Selçuk Üniversitesi, Selçuklu Araştırmaları Merkezi, Konya 2001, s. 121-148 (11-13 Ekim 2000 tarihinde Konya'da yapılan adı geçen kongreye "Anadolu Selçuklu Dârüşşifaları Üzerine Yapılan Araştırmalar" başlığı ile sunulan bildirinin basılmış şeklidir).
 • * "Mesleğe kazandırmanın üstadı olarak Ord. Prof. A. Süheyl Ünver'den hâtıralar," Yeni Tıp Tarihi Araştırmlaları, sayı 7, İstanbul 2001, s.369-376.
 • *"Osmanlı dönemi darüşşifaları, saray hastaneleri ve 19.yüzyıl hastaneleri Üzerine bibliyografya Denemesi," Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları, sayı 7, İstanbul 2001, s. 77-103.

2000

 • Türk Kültüründe Üçlü Sözler (Üçlemeler), Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul 2000, 228 s.
 • Türk Kültüründe Lokman Hekim. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul 2000, 136 s.
 • *"Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı'nın kuruluşu ve 1973-1998 yılları arasındaki çalışmaları," Türkiye'de Bilim, Teknoloji ve Tıp Tarihi Çalışmaları (1973-1998). Ed. F.Günergun, İstanbul Üniversitesi Bilim Tarihi Müzesi ve Dokümantasyon Merkezi Yayınları, Ankara 2000, s.377-389.
 • *"Lityazol Cemil ve Dr. Cemil Şener," IV.Türk Eczacılık Tarihi Toplantısı Bildirileri (4-5 Haziran 1998; İstanbul), Ed. E. Dölen, Marmara Üniversitesi Yayın No.657, Eczacılık Fak. Yayın No.15, İstanbul 2000, s. 357-366.(Necdet Okumuş ile birlikte)
 • "İbnü's-Süveydî," Türkiye Diyânet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, c. XXI, 2000, s.213-214.
 • "Sûr-i hıtânlara düşürülen tarihlere bir örnek olarak Kenzî'nin Târîh-i Sûr-i Hıtân'ı", III.Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi (Gazimağusa 13-17 Kasım 2000), Bildiriler c.II, Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Yayınları, Gazimağusa/Kıbrıs 2000, s.107-126.
 • "Osmanlı Devletinde Hekimbaşılık," Osmanlı Devleti'nde Sağlık Hizmetleri Sempozyumu (Ankara 6 Aralık 1999), Sağlık Bakanlığı, Ankara 2000, s.171-176.
 • "The medical organization at the Ottoman Court," Studies in History Medicine and Science, Vol XVI, 1-2, New Series, India 2000, pp. 37-51 (Nil Sarı ile birlikte).
 • "Lityazol Cemil ve Dr. Cemil Şener," Manisa, sayı 19, 2000, s.40-48.

1999

 • Osmanlı Devletinde Hekimbaşılık Kurumu ve Hekimbaşılar, Atatürk Kültür Merkezi Yay., Ankara 1999, 214+26 s. yoksa VIII+213+46 s mı?
 • "XV-XVI. yüzyıl Osmanlı saray tabiblerinden Hekim Şah Mehmed Kazvini," V. Türk Tıp Tarihi Kongresi (Ankara 16-18 Mart 1998) Bildiriler, Ankara 1999, s.371-385.
 • *"XV-XVI. yy. Osmanlı saray hekimlerinden Şah Mehmed Kazvînî," Tıp Tarihi Araştırmaları, sayı 8, 1999, s. 173-186; Ayrıca bkz. "Şah Mehmed Kazvini (XV.- XVI.yüzyıl Osmanlı Hekimi)," Türk Kültürü, c.XXXVI, Sayı 426, Ekim 1998, s.603-615.
 • "Hekimlerin ilgi ve beklentileri üzerine bir anket", S.S.K. İzmir Eğitim Hastanesi Dergisi, c. V, S. 2, 1999, s. 63-66.
 • "Kanûnî'nin tertip ettiği şenliklerden 1539 Sûr-i Hümâyûnu," Türk Dünyası Tarih ve Kültür Dergisi, sayı 146, 1999, s. 54-63 (IV. Uluslararası Türk Kültür Tarihi Kongresi, Ankara 4-7 Kasım 1997'de sunulmuştur.). Ayrıca bkz. Uluslararası Dördüncü Türk Kültürü Kongresi [Ankara-4-7 Kasım 1997], Bildirileri, c.III (c.II ?), Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara 2000, s.111-134 (110-126?)
 • *"II.Bâyezıd dönemi hekimlerinden Gıyâs ibn Muhammed es-Sayrafî el-İsfahânî," Tıp Tarihi Araştırmaları, sayı 8, Ağustos 1999, s.187-203. (II.Bayezid Dönemi Hekimlerinden Gıyâseddîn Isfahanî", başlığı ile Kuruluşunun 700. Yıldönümü Münasebetiyle Osmanlı Devletinde Bilim ve Düşünce Uluslararası Sempozyumu'na (İstanbul, Goethe Enstititüsü, 5-6 Şubat 1999) sunulan bildiri).
 • *"Osmanlı Devletinde hekimbaşılık ve hekimbaşılar," Tıp Tarihi Araştırmaları, sayı 9, Ağustos 1999, s 62-72.
 • "Edirne sosyal hayatından bir kesit, 861/1457 sünnet şenliği," I.Edirne Sarayı Sempozyumu Bildirileri (Edirne 25-27 Kasım 1995), Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları, Edirne 1999, s.62-75.
 • "Türk kültüründe üç ve üçleme," Türk Kültürü, c.XXXVII, sayı 433, 1999, s. 257-266 (1-10).
 • *"Kaynakların ışığında hekimbaşı listeleri hakkında yeni bir değerlendirme," III.Türk Tıp Tarihi Kongresi (İstanbul, 20-23 Eylül 1993), Kongreye Sunulan Bildiriler, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1999, s. 55-60.
 • "Mezar taşı tezyinatından İsa Bey Camii Mihrabına," Geçmişten Günümüze Mezarlık Kültürü ve İnsan Hayatına Etkileri Sempozyumu (İstanbul, 18-20 Aralık 1998), Mezarlıklar Vakfı Yayınları, İstanbul 1999, s.432-440.
 • "Osmanlı Devletinde Hekimbaşılık," Osmanlı, c.VIII, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 1999, s.490-493.
 • "İbn Cezle," Türkiye Diyânet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, c.XIX, 1999, s.396-397.
 • "Osmanlı Devletinde Sağlık Kurumları," Türkiye Diyanet Vakfı, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Kültür Mirası Sempozyumu, Ankara, 27-28 Kasım 1999 [basılmadı?].

1998

 • "Şah Mehmed Kazvini (XV-XVI.yy.Osmanlı Hekimi)," Türk Kültürü, c.XXXVI, sayı 426, Ekim 1998, s.603-615.
 • "Manyetik rezonans görüntülemenin tarihçesi" S.S.K. İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi, c.IV, sayı 2, 1998, s. 69-73. (Çağatay Üstün ve Esin Emin Üstün ile birlikte),
 • "İsa Bey Camii minberi 1375," Geçmişten Günümüze Selçuk, Selçuk Belediyesi Yayınları, İzmir 1998, s. 275-281 [I.Uluslararası Geçmişten Günümüze Selçuk Sempozyumu (Selçuk 4-6 Eylül 1997) Bildirileri].
 • "Muhammed bin Mahmud Şirvanî ve göz hastalıklarına ait bilinmeyen eseri Mürşid," Tıp Tarihi Araştırmaları, sayı 7, 1998, s. 24-46 (Aynı makale Kubbealtı Akademi Mecmuası'nda, Yıl XXV, sayı 4, 1998, s.22-43'de yayımlanmış olabilir)
 • "İbn Sînâ'nın Kânûn'unda ve Osmanlı tıp yazmalarında mesir," Manisa Dergisi, sayı 15, Mayıs 1998, s. 9-16. (Mesir Sağlık ve Kültür Sempozyumu'ında (Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, 24 Nisan 1998) sunulan bildiri).
 • "A look at the Ottoman court medical proffession", 36th International Congress of History of Medicine, Tunis-Cartage, 6-11 Sept. 1998, Book of Abstracts, Tunis 1998, p.90. (Nil Sarı ile birlikte)
 • "Fakültemizde tıp etiği ile ilgili bilgilendirme programı başladı,"Ege Tıp (E.Ü. Tıp Fakültesi Bülteni), sayı 9, 9 Ekim 1998, s.1.
 • *Hüseyinzâde Ali Bey. Atatürk Kültür Merkezi Yayını No.159, Ankara 1998, 410 s.
 • "Mezar taşı tezyinatından İsa Bey camii mihrabına," Geçmişten Günümüze Mezarlıklar Kültürü ve İnsan Hayatına Etkileri Sempozyumu (İstanbul 18-20 Aralık 1998) Bildiri Özetleri, Mezarlıklar Vakfı, İstanbul 1998, s.14.
 • *"Mithridates'den Mesir'e," Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları, sayı 4, 1998, s. 67-78.
 • *"XV-XVI. yüzyıl Osmanlı saray tabiblerinden Hekim Şah Mehmed Kazvinî", V.Türk Tıp Tarihi Kongresi Ankara  Bildirileri, Ed. E.Kahya et al., Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara 1998, s. 371-385 [Gülhane Askerî Tıp Akademisi'nin 100. Kuruluş Yılı Anısına Ankara'da 16-18 Mart 1998'de yapılan kongre].

1997

 • "Osmanlı el sanatlarının gelişmesinde ehl-i hirefin rolü ve kimliği," Türk Kültürü, c.XXXIV, sayı 403, 1997, s.25-34 (665-674). Ayrıca bkz. El Sanatları Dergisi, sayı 1, Konya 1997, s.53-63.
 • "Şer'iyye sicillerimiz ve tıp tarihimiz II: Adli tıbba ait örnekler," Tıp Tarihi Araştırmaları, sayı 6, 1997, s.9-18.
 • "Tıp tarihimizde hekimbaşı Hayatizâdeler," Tıp Tarihi Araştırmaları,  sayı 6, 1997, s.109-120.
 • * "Klasik İslâm kaynaklarında Asklepios ve kültünün günümüz Anadolu'sundaki izleri," Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları, sayı 2-3, İstanbul 1996-1997, s.107-113.
 • "Ali Bey Hüseyinzade ve en önemli yazılarından "Türkler kimdir ve kimlerden ibarettir?", Türk Dünyası Araştırmaları, sayı 106, 1997, s. 9-24.
 • "Anadolu halk hekimliğinde deri hastalıklarına bir örnek olarak siğil ve tedavisi", V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Gelenek, Görenek, İnançlar Seksiyon Bildirileri, Kültür Bakanlığı, Ankara 1997, s.60-81.
 • "Hafsa Sultan (ölm. 940/1534)", Türkiye Diyânet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, c.XV, 1997, s.122-123.
 • "Uluslararası tıp yayınlarında bir isim," S.S.K. İzmir Eğitim Hastahanesi Tıp Dergisi, c.III, sayı 4, 1997, s.151-153 (Ç.Üstün ile).

1996

 • "Kendi notlarına göre Hüseyinzâde Ali Turan'ın hayat hikâyesi," Türk Kültürü, c.XXXIV, sayı 404, 1996, s.29-34 (733-738).
 • "Ziya Gökalp'in fikir hocalarından Ali Bey Hüseyinzâde," Türk Yurdu, c.XVI, sayı 103, 1996, s.141-144.
 • "XV. yüzyıl Osmanlı tıbbının büyük üstadı Muhammed b. Mahmud Şirvanî (1375-1450) hayatı ve eserleri," Kubbealtı Akademi Mecmuası, Yıl XXV, sayı 4, 1996, s.22-43.
 • "Tıp tarihinde sünnet," Bilim ve Ütopya, 29 Kasım 1996, s.10-11.
 • "Geçmişten günümüze Türk halk hekimliğinde şeker hastalığı", III.Milletlerarası Türk Halk Edebiyatı ve Folkloru Kongresi (Konya 9-11 Ekim 1995), Bildirileri, Kültür Bakanlığı, Ankara 1996, s.264-274. Ayrıca bkz. Erciyes, sayı 217, 1996, s.15-18.
 • "Türk-İslâm dünyasında hastaneler," Türk Kültürü, c.XXXIV, sayı 400, 1996, s.29-38 (477-486).
 • "Laennec'den yeni kavramlar," Türk Neoplazi Dergisi, c.IV, sayı 2, Nisan 1996, s.131.
 • "İnsan vücudunun tamamının ilk tanımlanışı ve Andreas Vesalius," S.S.K. İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi, c.II, sayı 2, Nisan-Mayıs-Haziran 1996, s.89-93; Ayrıca bkz. Bilim ve Ütopya, sayı 22, 1996, s. 38-39. (veya  Aralık 1996, s. 159-161)
 • "Kendi notlarına göre Hüseyinzâde Ali Turan'ın hayat hikâyesi," Türk Kültürü, c. XXXIV, sayı 404, 1996 (Aralık), 733-738.

1995

 • "Sivas ve Divriği darüşşifalarındaki insan figürleri," IV. Milli Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Semineri Bildirileri, Konya 25-26 Nisan 1994, Konya 1995, s. 79-89.
 • "Birinci Dünya Savaşı'nda Sarıkamış harekatı ve sonrası III. Ordu'nun sıhhiye teşkilatı ve sağlık durumu,"Milli Kars Sempozyumu ve Aşıklar Şöleni, Kars 25-29 Ekim 1995 [Basılmadı?]
 • "İslâm eserleri mafyasının kurbanı Birgi Ulu Cami ahşap işleri," Antik ve Dekor, sayı 32, 1995, s.94-97 (sayfa sayısı kontrol edilecek)
 • "Safevîlerin Türkiye'ye hediye gönderdiği kitaplar" [Ebulfez Rahimov'dan çeviri], Türk Kültürü, c.XXXIII, sayı 386, 1995, s.24-32 (344-352).
 •  "Orta Asya Türk dünyasından Türk tıp tarihine ait bir makale: Orta Asya ile Hindistan ilim adamları arasındaki tıbbî münâsebetler," Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları, sayı 1, 1995, s. 140-147.

1994

 • "Anadolu'daki ziyâret yerleri ve folklorumuz (Bir örnek olarak akıl hastalıkları)", Erciyes, sayı 193, 1994, s.2-5.
 • "XVIII. yüzyılda Güney Azerbaycan'da derlenmiş Türk atasözleri kitabı (Emsâl-i Türkân)", Türk Dünyası Araştırmaları, sayı 92, 1994, s.202-241.
 • "Neden Prof. Dr. Ali Turan Hüseyinzâde?", XV. Ulusal Dermatoloji Kongresi ve III.Uluslararası Türkod Kurultayı Bildiri Özetleri, İzmir 1994, s.773-75.
 • "Necip Paşa Kütüphanesi tıbbî yazmaları", Türk Kültüründe Tire, Türkiye Diyânet Vakfı Yayınları, Ankara 1994, s.77-80. (Türk Kültüründe Tire Sempozyumu, Tire/ İzmir 1993)
 • "Birgi Ulu Camii minberi (712/1312)", XI. Türk Tarih Kongresi Bildirileri, c.III, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1994, s.785-794.

1993

 • "Aydınoğlu İsa Bey Camii ve minberi", III.Uluslararası Türk Kültürü Kongresi, Ankara 25-29 Eylül 1993. [basılmadı?]

1992

 • Azerbaycan'ın yiğit evlâdı Ali Bey Hüseyinzâde (Prof. Dr. Hüseyinzâde Ali Turan) ve Türkiye'de yayınladığı eserleri, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul 1992, 181 s.
 • Oğuznâme (Emsâl-i Mehmedali), XVI. yüzyılda yazılmış Türk atasözleri kitabı (Haz. Samed Alizâde - Eklerle Yayınlayan A. H. Bayat), Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul 1992, 128 s.
 •  "Türk-İslâm cerrahî tarihinde sünnet (circumcision)", I. Türk Tıp Tarihi Kongresi, İstanbul 17-19 Şubat 1988, Kongreye Sunulan Bildiriler, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1992, s. 292-308.
 • "Buhtîşû' b.Cibrâîl," Türkiye Diyânet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, c.VI, 1992, s.379.
 • "Anadolu Türk kültür ve sanatında Azerbaycan'ın yeri", Türk Kültürü, c.XXX, sayı 347, 1992, s.147-160.
 • "Azerbaycan'dan bir nefes," Kubbealtı Akademi Mecmuası, Yıl XXI, sayı 2, 1992, s. 25-32.
 • "Beylik dönemi ahşap sanatı şaheserlerinden Birgi Ulu Camii pencere kanatları," IX.Vakıf Haftası Kitabı, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara 1992, s.237-252.
 • "Kırımçak etütleri [V.İ. Filolenko'dan çeviri]," Türk Kültürü, c.XXX, sayı 352, 1992, s.474-485.
 • "Şer'iye sicilleri ve tıp tarihimiz I: Rıza senetleri", Türk Dünyası Araştırmaları, sayı 79, 1992, s.9-19. (İstanbul'da 20-21 Eylül 1990 tarihinde yapılan II.Türk Tıp Tarihi Kongresi'ne sunulmuştur). Ayrıca bkz. II.Türk Tıp Tarihi Kongresi (İstanbul, 20-21 Eylül 1990), Kongreye Sunulan Bildiriler, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1999, s.39-51.
 • "Cerrahiye-i İlhaniye", Türkiye Diyânet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, c.VII, 1992, s.420.
 • "Anadolu tıbbi folklorunda göz hastalıkları," IV.Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, Bildiriler, c.IV, Ankara 1992, s.43-58.

1991

 • "Anadolu Selçuklu hastane vakfiyelerinin tek örneği olarak Sivas Darüşşifası vakfiyesi," Türk Kültürü, c.XXIX, sayı 333, 1991, s.5-19.
 • "Folklorumuzda üçlü ölçülü sözler (üçlemeler)", Türk Dünyası Araştırmaları, sayı 70, 1991, s.103-175.
 • "Anadolu beylikleri döneminin en önemli eserlerden Aydınoğlu İsa Bey Camii kitâbeleri," X.Türk Tarih Kongresi, 22-26 Eylül 1986, Bildiriler, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1991, s.951-960, Resimler 357-374.

1990

 • "Yeni kaynakların ışığı altında Merkez Efendi ve hakkında bazı yanlışlıkların düzeltilmesi, Türk Dünyası Araştırmaları, sayı 65, 1990, s. 121-131.
 • Hüsn-i Hat Bibliyografyası [1888-1988], Kültür Bakanlığı, Ankara 1990, 160 s.
 • "Bedr-i Dilşad ve Murad-Nâme'de (631/1427) Tababet," Tıp Tarihi Araştırmaları, sayı 4, 1990, s.61-69.

1989

 • "Hüsn-i hat san'atında mevlevilik ve mevleviler," Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırma Enstitüsü, IV. Mîllî Mevlânâ Kongresi 12-13 Aralık 1989, Konya 1991, s.81-111.
 • "Anadolu Selçukluları devrinde Konya'da sağlık hayatı", Türk Kültürü, c.XXVII, sayı 311, 1989, s. 169-176.
 • "Merkez Efendi ve tıbbî folklorumuzdaki yeri", I. Merkez Efendi Sempozyumu Denizli 27-29 Haziran 1988, Türk Ocağı Denizli Şubesi Yayınları, Denizli 1989, s. 49-61.
 • "Türk dünyasında özellikle Anadolu tıbbî folklorunda akıl hastalıklarının tedavi yolları ve kaynakları", Türk Halk Hekimli Sempozyumu (Ankara 23-26 Kasım 1988) Bildirileri,Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dairesi Başkanlığı Yayınları, Ankara 1989, s. 59-82.
 • "Osmanlı İmparatorluğunda hekim ve hekimbaşılık," Türk Dünyası Araştırmaları, sayı 59, 1989, s.55-60.
 • "Ahi Çelebi, Mehmet (ölm. 930/1524)," Türkiye Diyânet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, c.I, 1989, s.528-529.
 • "Ali b. Îsâ, el-Kehhâl," Türkiye Diyânet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, c.II, 1989, s.401.
 • "Türk tıp tarihinde akupunktur ve moksa (dağlama) tedavisi," Tıp Tarihi Araştırmaları, sayı 3, 1989, s. 56-61.
 • "Türk halk şiirinde tıbbî unsurlar ve tababet," III.Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri, Eskişehir 7-9 Mayıs 1987, Bildiriler, Eskişehir 1989, s. 73-80.

1988

 • Hekim-devlet adamı Keçecizâde Mehmet Fuat Paşa'nın nesirleri, şiirleri, nükteleri hakkında yazılan şiirler, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul 1988, 112 s.
 •  "Mevlânâ'nın dostlarından Tabib Ekmeleddîn Müeyyed el-Nahçuvânî", 3.Millî Mevlânâ Kongresi (Tebliğler), Konya 1989, s. 231-262.
 • "Amasyalı Sabuncuoğlu Şerefeddîn (788H/1386-873H/1468'den sonra) Bibliyografyası," Tıp Tarihi Araştırmaları, sayı 2, 1988, s.92-101.
 • "Ortaçağ Hıristiyan ve İslâm medeniyetlerinde hastalık, ilâç, tedavi, temizlik anlayışları ve İslâm tıbbının Avrupa'ya katkıları," Puan, sayı 12, 1988, s.21-22.
 • "İbni Sina ve tıp tarihindeki yeri," Sızıntı, c.X, sayı 113, 1988, s.204-205.
 • "Mimar Sinan'ın yaptığı dârüşşifalar (hastaneler)," Sızıntı, c.X, sayı 119, 1988, s.428-430.

1987

 • Prof. Dr. Ömer Yiğitbaşı, İzmir 1987, 65 s.
 •  "Fırat havzasının bilim tarihindeki yeri ve önemi",Türk-İslâm Tarih, Medeniyet ve Kültüründe  Fırat Havzası I. Sempozyumu, Elazığ 23-26 Mart 1987 [Basılmadı ?].
 • "I. Dünya Savaşı'nda III.Ordu'nun sağlık teşkilâtı ve sağlık durumu", Türk Kültürü, c.XXV, sayı 291, 1987, s.10-18.
 • "Türk atasözleri ve tekerlemelerinde üçlemeler", Halk Kültürü, sayı 1985/3-4, 1987, s. 33-54 (künye kontrol edilecek)
 • "Türk halk tıbbında özellikle Anadolu'da sarılık hastalığı ve tedavisi," III.Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Millî Folklor Araştırma Dairesi Başkanlığı, c.IV, Ankara 1987, s.47-66.

1986

 • "Sabuncuoğlu Şerefeddin bin Ali bin el-Hac İlyas bin Şaban el-Amasî el-Mütetabbib (788H/1386-873H/1468'den sonra) ve eserleri," Şerefeddin Sabuncuoğlu (1386-1470), Tebliğler,Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Tıp Tarihi Enstitüsü Yayınları, Kayseri 1986, s. 27-37.
 • "Sabuncuoğlu Şerefeddin'in hayatı ve eserleri hakkında yayınlanmış müstakil kitap ve makaleler", Şerefeddin Sabuncuoğlu (1386-1470), Tebliğler,Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Tıp Tarihi Enstitüsü Yayınları, Kayseri 1986, s. 195-200.
 • "Türk tıp tarihinde akupunktur ve moksa (dağlama) tedavisi", Şerefeddin Sabuncuoğlu (1386-1470), Tebliğler,Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Tıp Tarihi Enstitüsü Yayınları, Kayseri 1986, s.179-187.
 • "Islamic Medical Science", Türk Hava Yolları Magazin, sayı 38, 1986, s. 12-13.
 • "Atatürk Barajı çevre illeri tıbbî folklorunda bazı hastalıklar ve tedavileri," Atatürk Barajı Göl Alanı ve Çevresi Folklor Sempozyumu, Adıyaman 19-21 Kasım 1986. [Basılmadı ?].
 • "XVI. yüzyıl şairlerinden Güvahî'nin ölüm tarihi üzerine," Türk Folkloru, sayı 85, 1986, s.7-9.

1985

 • "Dede Korkut'tan günümüze kadın tipleri," Türk Folkloru, sayı 73, 1985, s.3-4.
 • "Hekim sorumluluğunun tarihî gelişimi," Dirim, c.LX, sayı 5-6, 1985, s.145-151.

1984

 • "Ege Bölgesinde sağlıklı erişkin popülasyonda Hepatitis-B Yüzeyel Antijeni (HbsAg) sıklığı," Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, c.XXIII, sayı 1, 1984, s.169-172 (Ö.Özgüven, F.Sebik ile).
 • "Kuruluşunun 750. yılında Kalavun Hastahanesi (1 Rebiyülevvel 683/18 Mayıs 1284)", Kubbealtı Akademi Mecmuası, Yıl XIII, sayı 2, 1984, s. 67-77 (yayın tarihi 1982 olabilir)
 • "The contributions of Islamic pharmacy to Europe and comparative study of medical aspects relating to christian and muslim civilisation in Middle Ages", The Third International Conference on Islamic Medicine, Abstracts (Istanbul, 28th September-2nd October 1984), Istanbul 1984, s.44-45.
 • "Türklerde akupunktur ve dermato-akapunkturun tarihçesi", IX. Ulusal Dermatoloji Kongresi Marmaris, 20-24 Eylül 1982, İzmir 1984, s.680-685 (A.T.Güneş, E.Akçiçek ile).
 • "Ortaçağ İslâm medeniyeti eczacılığına bir bakış", Türkiye Eczacılar Birliği, 3. Bölge İzmir Eczacı Odası Bülteni, sayı 18, 1984, s.30-33.
 • "Türk-İslâm Toplumlarında İbn Sina Hikâye ve Fıkraları", Uluslararası İbn Sina Sempozyumu (Ankara 17-20 Ağustos 1983) Bildirileri, Ankara 1984, s. 575-585.
 • "Türk-İslâm dünyasının gözünde İbn Sinâ", Erciyes Üniversitesi İbni Sina Kongresi Bildirileri. 14 Mart 1984. Kayseri 1984, s. 378-384.  (künye kontrol edilecek)
 • "Türkiye'de İbn Sina bibliyografyası", Erciyes Üniversitesi İbn Sina Kongresi Bildirileri, 14 Mart 1984. Kayseri 1984, s. 407-437. (künye kontrol edilecek)
 • "İsa Bey Camii", Bilim Birlik Başarı, sayı 40, 1984, s. 9-13.

1983

 • "Fatih'in tertip ettiği sünnet şenlikleri (Sûr-i hümâyunlar)," Kubbealtı Akademi Mecmuası, Yıl XII, sayı 3, 1983, s. 51-62.
 • "14 Mart tıp bayramı ve tarihimiz," Klinik, sayı 1, İzmir 1983, s.7.
 • "Tıp ve eczacılık sembolü yılan", TürkiyeEczacılar Birliği, 3. Bölge İzmir Eczacı Odası Bülteni, Mart 1983, s.35-36.
 • "Horus'un Gözü'nden Rp'ye", Türkiye Eczacılar Birliği, 3. Bölge İzmir Eczacı Odası Bülteni, Mayıs 1983, s.29-32.
 • "Türk-İslâm toplumlarında İbni Sina hikâye ve fıkraları", Türk Folkloru, sayı 48, 1983, s.3-6; sayı 50, 1983, s.8-10; Ayrıca bkz. Uluslararası İbn Sina Sempozyumu (Ankara 17-20 Ağustos) Bildirileri, Ankara 1984, s.575-585. (1984 tarihi son yayın kontrol edilecek)
 • "Kırsal Bölgede Hepatitis-B Yüzey Antijeni (HBsAg) Sıklığı," Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası (Dergisi ?), c.XXII, sayı 1, 1983, s.45-49 (F.Sebik, K.Manoğlu, Ö.Özgüven ile).

1982

 • "Anadolu'da akıl hastalıklarının tedavisi ve Karaca Ahmet tekkeleri", I. Mesir Konferansları, 20-30 Nisan 1982, Manisa 1982, s.7-14.
 • "Osmanlı Devleti döneminde sünnet merasimleri," Türk Folkloru, c.III, sayı 35, 1982, s. 3-5.
 • "Hekimin yetişmesinde tıp tarihinin ve kültürünün önemi," Dirim, c.LVII, sayı 7-8, 1982, s.219-223.
 • "Osmanlı Devletinde hekimbaşılık kurumu ve hekimbaşılar", Kubbealtı Akademi Mecmuası, Yıl XI, sayı 4, 1982, s. 41-62;Ayrıca bkz. Kayseri Üniversitesi Gevher Nesibe Bilim Haftası ve Tıp Günleri, Kayseri 11-13 Mart 1982, Bildiriler, Kayseri, 1982, s. 610-623.
 • "Kuruluşunun 700. yılında Kalavun hastanesi," Kubbealtı Akademi Mecmuası, Yıl XIII, sayı 2, 1982, s.67-77. (Yayın tarihi 1984 olabilir)
 • "Osmanlı devri saray sünnet şenlikleri (Sûr-i hümâyunlar)", Kubbealtı Akademi Mecmuası, Yıl XI, sayı 3, 1982, s.53-76.
 • "Osmanlı İmparatorluğu Türkiye'sinde saray dışı sünnet merasimleri", II. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri, c.IV, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara 1982, s.11-20.

1981

 • "Anadolu Selçuklu sağlık müesseselerinden Sivas Dârüşşifası ve vakfiyesi", I. Uluslararası Türk-İslâm Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi, İstanbul 14-18 Eylül 1981, Bildiriler, c. II, 1981, s. 23-35.
 • "İşçi Kesiminde Hepatitis-B yüzey antigeni (HBsAg) sıklığı," Anadolu Tıp Dergisi, c.III, 1981, s.191-194.
 • Manisa mesir bayramı ve dârüşşifası, Manisa Turizm Derneği Yayınları No 2, 1981, 41 s. (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Deontoloji Kürsüsü'nde 1978'de tamamlanan Tıp Tarihi ve Deontoloji Doktora tezi)

1980

 • "Doğumunun 1000. yıldönümünde İbni Sinâ", Bilim Birlik Başarı, sayı 28, 1980, s. 3-6.
 • "Benign non-tümöral karaciğer hastalıklarında Alfa-Föto-Protein," Türk Gastroenteroloji Dergisi, c.I, sayı 4, 1980, s.583-589. (Ö.Özgüven ve F.Sebik ile)
 • "Primer ve Sekonder Karaciğer kanserinde Alfa-2 Globülin. Türk Gastroenteroloji Dergisi, c.I, sayı 4, 1980, s.591-599. (Ö.Özgüven ve F.Sebik ile)

1979

 • Tarihte Sünnet ve Tarihimizde Sünnet Şenlikleri. Ege Üniversitesi Tıp Tarihi ve Deontoloji Kürsüsü. Doçentlik tezi, İzmir 1979
 • "Kuruluşunun 440. yılında Manisa Dârüşşifası," Dirim, c. 54, sayı 9-10, 1979, s. 290-299.
 • "Tarihi bir kültür olayı mesir," Manisa'nın Sesi, sayı 1, 1979, s. 22.

1978

 • "Manisa Hafsa Sultan Külliyesi ve Dârüşşifası", Türk Kültürü, c. VI, sayı 190, 1978, s. 596-601.
 • "Tıp ve sanat tarihi açısından Manisa Dârüşşifası 946H/1539", Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, c. XVII, sayı 4, 1978, s.615-623.
 • "Türk tıbbının ve sanatının bir şaheseri", Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, c.XVII, sayı 4, 1978, s. 863-870.
 • "Kuruluşunun 750. yılında  Divriği Turan Melek Dârüşşifası. Muharrem 626 / Aralık 1228", Türk Kültürü, c. VII, sayı 194, 1978, s. 87-100 (Yayın tarihi 1979 olabilir).

1977

 • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası Birinci 10 Yıl Fihristi (1962-1971), Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınları, İzmir 1977, 62 s. (Özgüven Özgüven ile birlikte)
 • "Tıbbî deontoloji açısından hekim ve hekimlik", Dirim, c. 52, sayı 12, 1977, s. 531-534.

1976

 • "Portal sirozlu kombine bir Gilbert hastalığı Vak'ası. Ailesel incelenmesi ve etiopatojenik tartışma," Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, c.XV, sayı 1, 1976, 165-172. (K.Manoğlu, Ö.Özgüven ile).
 • "Karaciğer içi safra taşı ve özel yönleri, ," Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, c.XV, sayı 4, 1976, 755-762. (K.Manoğlu, Ö.Özgüven, O.Özbal ile).

1975

 • "Myokard infarktüsünde serum immünoglobülinlerin durumu ve patojenezde immün fenomenlerin rolü," Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, c.XIV, sayı 1, 1975, 97-104. (Ö.Yiğitbaşı, Ö.Özgüven, İ.Nalbantgil ile)
 • "Dubin-Johnson Sendromu ve klasik dışı varieteleri (4 vak'a münasebetiyle)," Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, c.XIV, sayı 3, 1975, 645-652. (Yayın tarihi 1976 olabilir)

1973

 • "Arterioskeloritik Kalp Hastalığında İmmun Mekanizma," Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu IV.Bilim Kongresi, Ankara 5-8 Kasım 1973, Bildiriler, s.1-3 (Ayrıbaskı)

1972

 • Tepecik yılları (1957-1972), Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınları No.95, İzmir 1972, 126 s. (İstemi Nalbantgil ile birlikte).

1971

 • "Tarihten bir yaprak: birkaç kelime", Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 14 Mart Mecmuası, İzmir 1971, s.22-24.

1968

 • "14 Mart ve tıp tarihimiz", 14 Mart Mecmuası, İzmir 1968, s. 10, 49. (Yayın tarihi 1971 olabilir).

1967

 • Kuruluşunun 750.yılında Sivas tıp sitesi (1217-1967), Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınları No.58, İzmir 1967, VII+28 s. (Mezuniyet tezi).
 • "Tıp yılanının ifâde ettiği mânâ ve Türk tıp rozeti", 14 Mart Mecmuası, İzmir 1967, s.10-11.
 • "Selçuklarda tababet", 14 Mart Mecmuası, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Yay., İzmir 1967, s.15-16.

Yayına hazır eserleri

 • Ali b.İshak, Bahnâme (1430). İnceleme-Metin-Dizin
 • Atasözü Derlemeleri Oğuznameler (Berlin ve Petersburg Yazmaları)
 • Türk İslam Tıbbında Bâhnameler ve Ali b.İshak'ın Bâhnamesi (1430).
 • Bâli Fîrûz Efendi, Fîrûzname (Mizânü'l-Hatt) IRCICA'da yayında

Yönettiği tezler

 • Necdet Okumuş: Muhammed bin Mahmûd-i Şirvânî'nin (XVI. yy) Göz Hastalıklarına Ait Mürşîd adlı Eseri [İnceleme-Metin-Sözlük- İndeks].1998 (doktora)
 • Çağatay Üstün: Santral sinir sistemine etkili tıbbî itkilerin tarihsel süreç içinde ve günümüz tedavisindeki yeri, 1998 (doktora)
 • Selim Altan: Manisa Dağ Köylerinde Halk hekimliği Uygulamaları, 1999 (doktora)
 • Mehmet Demirel: İngilizce Seyahatnamelere Göre XIX. Yüzyılda Osmanlı Toplumunda Sağlık Hayatı, 1999 (doktora)
 • Ünal Şenel, Amasya'lı Hekim Sabuncuoğlu Şerefeddî'in Eseri Mücerrebnâme (873/1468) [İnceleme-Metin-İneks].1988 (yüksek lisans)

 

 

http://www.bilimtarihi.org
Son güncelleme: 01.11.2016

© 2016