Hedefimiz
Sergi
Pullarda Bilim
Bilim İnsanları
E-Metinler
Mesaj Panosu

 

 

 

 

 

 


 

 

Prof.Dr. Dr.h.c., Erdal İnönü'nün (1926-2007)
Bilim Tarihi Yayınları ve Konferansları

1944
Eric Temple Bell, Büyük Matematikçiler. Çev. Ömer İnönü ve diğerleri. 2 cilt. Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara 1945-47. (Descartes bölümünün çevirisi: E.İnönü).

1971
1923-1966 Döneminde Fizik Dalındaki Araştırmalara Türkiye'nin Katkısını Gösteren Bir Bibliyografya ve Bazı Gözlemler. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Yay., Ankara 1971, 112 s.

1973
1923-1966 Dönemi Türkiye Matematik Araştırmaları Bibliyografyası ve Bazı Gözlemler. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Yay., Ankara 1973, 141 s.

"1923-1966 Döneminde Türkiye'nin Matematik ve Mekanik Araştırmalarına Katkısını Gösteren Bir Bibliyografya ve Bazı Gözlemler," IV. Bilim Kongresi Tebliğleri, TÜBİTAK, Ankara, 5-8 Kasım 1973, s.1-13.

"Ortadoğu'daki Arap Ülkelerinin Geçen Yarım Yüzyılda Fizik Dalındaki Araştırmalara Yaptıkları Katkının İncelenmesi ve Türkiye'nin Katkısı ve Karşılaştırılması," TÜBİTAK IV.Bilim Kongresi, Bilim Adamı Yetiştirme Grubu Tebliğler Kitabı, Ankara 1973.

"Türk Fiziğinin Son Elli Yılı," Bilim ve Teknik, c.4, sayı 72, 1973, s.9-15.

1976
"Fiziğimizin Gelişmesi Üzerine Sayısal Gözlemler, Çağdaş Fizik, c.1,  sayı 1, 1976, s.14-17.

"İstanbul'da Fiziği Canlandırmak İçin Bir Şeyler Yapmıyacakmıyız?," Çağdaş Fizik, c.1, sayı2, 1976, s.34-36

1980
"Prof. Hayri Dener ve Ankara Fen Fakültesi'nin Başlangıç Yılları," Çağdaş Fizik, sayı 10, 1980, s.4-6.

1981
"Matematik ve Fizik Dallarında Türkiye'nin Yüz Yıllık Gelişmesi içinde Atatürk'ün ve Üniversite Reformu'nun Yeri," Atatürk'ün Yüzüncü Doğum Yılında yayımlanan bir yazısı, 1981, 15 sayfa.

"Matematik ve Fizik Dallarında Türkiye'nin Yüzyıllık Gelişmesi İçinde Atatürk Üniversite Reformu'nun yeri, Bilim ve Teknik, c.14, sayı 168, 1981, s.1-7

1982
1923-1966 Dönemi Türkiye Kimya Araştırmaları Bibliyografyası ve Bazı Gözlemler. Boğaziçi Üniversitesi Yay., Istanbul 1982, 295 s.

1996
"Descartes'ın Cumhuriyet Kuşaklarına Etkisi ve Bazı Düşünceler," 400. Doğum Yılı Nedeniyle René Descartes (1596-1642) için Düzenlenen Sempozyumda Sunulan Bildiriler. 11 Kasım 1996, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü, Istanbul 1996. s.14-21.

Anılar ve Düşünceler 1. İdea Yayınları, İstanbul 1996, 412 s.

1997
Mehmet Nadir - Bir Eğitim ve Bilim Öncüsü. TÜBİTAK Yay., Ankara 1997, 123 s.

1998
Anılar ve Düşünceler 2. İdea Yayınları, İstanbul 1998, 448 s.

1999
"Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Bilime Toplu Bir Bakış ve Gelecek Hakkında Beklentiler," Türkiye Cumhuriyeti'nin 75. Yılında TÜBA Konferansları, TÜBA yay., Eylül 1999, s.15-52.

"Descartes'in Cumhuriyet Kuşaklarına Etkisi ve Bazı Düşünceler," Fikirler ve Eylemler. Tarih, Kültür, Bilim ve Siyaset Üzerine Konuşmalar. Boyut Kitapları, İstanbul 1999, 107-118.

"Radyoaktifliğin Keşfi ve Temel Bilimlerin Değeri," Fikirler ve Eylemler. Tarih, Kültür, Bilim ve Siyaset Üzerine Konuşmalar. Boyut Kitapları, İstanbul 1999, 119-128.

"Yakın Geçmişten Üç Bilim Öncümüz," Fikirler ve Eylemler. Tarih, Kültür, Bilim ve Siyaset Üzerine Konuşmalar. Boyut Kitapları, İstanbul 1999, 129-141.

"Cahit Arf'tan Anılar," Fikirler ve Eylemler. Tarih, Kültür, Bilim ve Siyaset Üzerine Konuşmalar. Boyut Kitapları, İstanbul 1999, 141-144.

"Besim Tanyel'in Yıldızının Parladığı An,"  Fikirler ve Eylemler. Tarih, Kültür, Bilim ve Siyaset Üzerine Konuşmalar. Boyut Kitapları, İstanbul 1999, 145-148.

2000
"Türkiye Cumhuriyeti'nin 75. yılında Türkiye'de Fizik," Türkiye Cumhuriyeti'nin 75. yılında Bilim "Bilanço 1923-1998" Ulusal Toplantısı. TÜBA, Ankara 2000. Ayrıbasım, s.1-23.

2001
"Türk Fizik Derneğinin İlk Yılları," Fizik Dergisi, sayı 15, Mayıs 2001, s.3-24.

2002
"Observations on the growth characteristics of the research output of Turkish physicists based on a selective citation analysis," Scientometrics, Vol.55, No.3 (2002) 437-444. (L.Kurnaz ile)

"Cumhuriyet'te Bilim Kültürünün Oluşması," Türk Kültürü V.Kongresi, 18 Aralık 2002, 6 s.

"Bilim ve Kültür," Üçyüz Yıllık Gecikme. Tarih, Kültür, Bilim ve Siyaset Üzerine Konuşmalar. Büke Yayınları. İstanbul 2002, 77-124 s.

Anılar ve Düşünceler. 3.cilt, Doğan Kitap, 2001, 500 s.

2003
"The influence of cultural factors on scientific production," Scientometrics, Vol.56, No.1 (2003) 137-146.

Bilimsel Devrim ve Stratejik Anlamı. TÜBA Yay. 2003.

"Türkiye'de Botanik Tarihi Araştırmaları," (Kitap tanıtma), Cumhuriyet Bilim Teknik, 25 Ekim 2003, Yıl 17, Sayı 866, s. 10-11.

"E.Fisher'in Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi 1951-1956 yılları arasında yönettiği çalışmalar," Fizik Dergisi (Türk Fizik Vakfı), Ağustos 2003, sayı 17, s.1-5 (Naif Türetken ile).

2004
"Bilimsel Devrim ve Türkiye," Osmanlı Bilimi Araştırmaları, c.5, sayı 2 (2004), s. ???

2005
"Mehmet Nadir: An amateur mathematician in Ottoman Turkey," Historia Mathematica, 33(2005) 234-242.

"Cumhuriyet Döneminde Bilim Tarihi'nin Önemi ve Anlamı (Cumhuriyet ve Bilim)," Üniversite ve Toplum (Bilim, Eğitim ve Düşünce Dergisi), Ocak 2005, s.1-4.
http://www.universite-toplum.org/content.php3?id=17

"Teşekkür ve Bir Değerlendirme," Terbiye ve Ta'lîm-i Etfâl / Çocukların Eğitim ve Öğretimi - Mehmet Nadir, Bir eğitim öncüsünün yazıları (1895). İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı, İstanbul 2005, s.24-25

"Cumhuriyet ve Bilim," Türkiye'nin Bilim ve Teknoloji Politikaları. Türk Bilim Tarihi Kurumu Yay., İstanbul 2005, s.29-35

Bir Bilim Tarihi yorumunun esinlendirdiği düşünceler, Düşünen Siyaset, sayı 20, Nisan 2005, s.133-143.

"Salih Zeki ve Asâr-ı Bakiye," Osmanlı Bilimi Araştırmaları, c.7, sayı 1, 2005, s.1-20.

2006
"Adnan Adıvar'ın Bilgi Cumhuriyeti Haberleri adlı eseri üzerine izlenimler" (Adnan Adıvar'ı Anma Toplantısı'nın Açış Konferansı, 28 Kasım 2005), Osmanlı Bilimi Araştırmaları, c.7, sayı 2, 2006, s.5-12.

E. İnönü, "Matematik: Bilimlerin Kraliçesi, Hizmetkarı ve Kızı," Matematik Dünyası, Yıl 15, Sayı 2, 2006, s. 85-86 (14-20 Mart 1999'da İTÜ Taşkışla binasında yer alan Deneme Bilim Merkezi'nde Sabancı Üniversitesi'nin düzenlediği 'Matematiğin Keşfi Haftası'nı açış konuşması)

2007
Türkiye'de Temel Bilimlerde İlk Araştırmacılar. Büke Yay., İstanbul 2007, 155 s. (O:Bahadır ile)

1923-1966 Dönemi Türkiye Kimya Araştırmaları Bibliyografyası ve Bazı Gözlemler. Genişletilmiş 2.baskı. Büke Yay., İstanbul 2007, 394 s.

"İstanbul Üniversitesi'nin 1933 Reformu'ndan Sonraki Gelişmesi Üzerine Düşünceler," Türkiye'de Üniversite Anlayışının Gelişimi (1861-1961), Yay.Haz. N.K.Aras, Emre Dölen, O.Bahadır, TÜBA yay.15, Ankara 2007, s.87-88. 

 

Bilim Tarihi Konferansları

"20. Yüzyıl Başında Yaşamış Bir Türk Matematikçisi ve Eğitimcisi- Mehmet Nadir", 17 Nisan 1996, TÜBA, Ankara

"Matematik: Bilimlerin Kraliçesi, Hizmetkarı ve Kızı," 14-20 Mart 1999'da İTÜ Taşkışla binasında yer alan Deneme Bilim Merkezi'nde Sabancı Üniversitesi'nin düzenlediği 'Matematiğin Keşfi Haftası'nı açış konuşması. Matematik Dünyası'nda yayımlanmıştır (c.15, sayı 2, 2006, s.85-86.)

"Bilim ve Kültür," Trakya Üniversitesi, 31 Mayıs 2000. (Üçyüz Yıllık Gecikme'nin 77-124. sayfaları arasında basılmıştır)

"Bilim Devrimi," İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Bilim Tarihi Anabilim Dalı, Ekim 2002.

"Türkiye'de Yakın Bilim Tarihi'nden Kesitler", İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'nde verdiği konferans, Mart 2002.

"Bilim Tarihi," Çukurova Üniversitesi'nin 30. Yıl Kutlamaları çerçevesinde verilen konferans, 2003.
http://www.cu.edu.tr/Content/Shtml/Turkish/Duyurular/Toren/cu30YilKurulusEInonu.shtml

"Türk bilimcilerinin adlarıyla anılan bazı buluşlar," Bilim Tarihi, Felsefesi ve Sosyolojisi Çalışma Grubu'nun II.Ulusal Sempozyumu'nda (Assos, 18-20 Haziran 2004) sunulan bildiri (Harun Doğan ile)

"Bilim Tarihi," Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Denizli Mezunlar Derneği'nin davetlisi olarak Denizli'de Halk Eğitim Merkezi'nde (HEM) verdiği konferans, 23 Mart 2005.

"Son Osmanlı dönemi'nin üç matematikçisi", XVIII. Ulusal Matematik Sempozyumu, 5 Eylül 2005, İstanbul Kültür Üniversitesi (Türk Matematik Derneği ile ortaklaşa)

"Görelilik Kuramı ve Bilim Tarihi Açısından Önemi", Einstein'in Ölümünün 50. ve Görelilik Kuramının 100. Yıldönümü Toplantısı, Ankara Üniversitesi, 23 Mayıs 2005.

 "Osmanlı'dan Günümüze Bilim: Üçyüz Yıllık Gecikme," Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, 9 Nisan 2007.

"1933 yılından önceki yerli araştırıcılar", İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, 12 Aralık 2006.

"Prof.Dr. Erdal İnönü'nün 'Onursal Doktor' Ünvanı Takdimi Törenindeki Konuşması," İstanbul Kültür Üniversitesi, 21 Şubat 2007.
http://fen-edebiyat.iku.edu.tr/EI_Toren/EI_Toren_Konusmasi.pdf
http://fen-edebiyat.iku.edu.tr/

"Türk Osmanlı tarihinde bilim adamlarımız," İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü. 29 Mart 2007.

"Atatürk ve Bilimsel Gelişme," Cumhuryet ve Bilim Sempozyumu, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Ankara, 3-5 Mayıs 2007.

Derleyen:  Feza Günergun
Okuyucularımızdan, bu listede bulunmayan yayın ve konferansları iletisim@bilimtarihi.org adresine bildirmelerini rica ederiz.

 

 

http://www.bilimtarihi.org
Son güncelleme: 01.11.2016

© 2016