Hedefimiz
Sergi
Pullarda Bilim
Bilim İnsanları
E-Metinler
Mesaj Panosu

 

 

 

 

 

 


Refik Fenmen
Madde ve Zıya
Ulus Basımevi
Ankara 1937

 

Maksadımız

Bütün kâinatta, kültür sahibi kimseleri bugün işgal eden Madde ve Ziya'nın mahiyeti hakkındaki en son nazariyeleri, açık bir lisan ile izah etmek üzere bu küçük kitabı neşrediyoruz.
Yeni fizik nazariyelerinin doğurduğu felsefî inkılâplar dahi, filozoflarca derin alâka ile takip edilmekte olduğundan, bu husustaki yeni kanaatları ayrı bir fasıla toplamağı faideli gördük.
Garp ulemasından H. Poincare, Einstein, L. de Broglie, Edding ton, Langevin, Planck, Thibaud, Fabry ve Boutaric'in maruf eserlerini yazımıza esas aldık.
Okuyucularımıza, ilmin müstesna güzelliğini göstermeğe ve onları, sözü geçen alimlerin eserlerini okuyarak yeni nazariyeleri derinleştirmeğe teşvike muvaffak olursak, maksadımız hasıl olmuş olacaktır.

Ankara, ilk Teşrin 1937
R. F.

 

Kitabın Özü

Sahife

 

Maksadımız

2

Fasıl I

İlk söz

3

Fasıl II

Maddenin mahiyeti hakkında klâsik bilgiler

5

Fasıl III

Elektriğin zerrevî teşekkülü

6

Fasıl IV

Kuanta nazariyesi

9

Fasıl V

Atomun bünyesi

10

Fasıl VI

Maddenin istihalesi

14

Fasıl VII

Ziyanın mahiyeti

16

Fasıl VIII

Enerjinin maddeleşmesi, maddenin ener jileşmesi

18

Fasıl IX

Dalga mihaniki

20

Fasıl X

Felsefî düşünceler

27

 

 

 

http://www.bilimtarihi.org
Son güncelleme: 01.11.2016

© 2016