Hedefimiz
Sergi
Pullarda Bilim
Bilim İnsanları
E-Metinler
Mesaj Panosu

 

 

 

 

 

 


Matematik ve Tabii İlimler Mecmuası
Liseler, Öğretmen Okulları, Köy Enstitüleri için, Cilt I, Sayı 1, İkincikanun 1945
Sahibi: M. Kutuluş
Yazı işleri Müdürü: Mehmet Gökyay 32 s.

 

ÖNSÖZ

Dergimiz, Orta Öğretim müsseselerine devam eden gençlerimizin Matematik ve Tabiî İlimler alanındaki çalışmalarını kolaylaştırmak amacını güdecektir.

Bu işin çetin ve zorlu olduğunu biliyoruz. Ele alınacak problem ve mevzuların ne dereceye kadar yetiştirici olacaklarını kesdirmek kolay değildir. Bilgilerine her gün yenilerini katan ve dönüp dönüp onları kuvvetlendirmeğe uğraşan okuyucuların yürüyüşlerine ayak uydurmak zordur. Bununla beraber, dergiye girecek problem ve mevzuların öğretim yılı boyunca, derslerin gidişine göre ayarlanması yolu tutulursa, güdülen amaca yaklaşılacağına inanıyoruz. Bu sebepten her yılın ilk aylarında, talebenin kolayca anlayabileceği ve o günlerde üzerinde durduğu mevzular gözden geçirilecektir. Ders yılının bitimine doğru, adım adım, ağır ve karışık problem ve mevzular seçilecektir.

Bütün Orta Öğretim müesseselerimizin Matematik ve Tabiî ilimler müfredatı liseninkilerden az farklı olduğundan dergiye konacak mevzular lise derslerine göre düzenlendirilecektir. Mecmuada liseninin her üç sınıfına ayrı yer verilmiştir; burada her öğrenici doğrudan doğruya sınıfını ilgilendiren konuları bulacaktır. Bununla beraber, diğer kısımların gözden geçirilmesi, bir yandan eski bilgilerin kökleşmesine yarayacak, öte yandan da talebeyi daha üstünlerine alıştıracaktır.

Çözümleri, öğreniciye bırakılan problemlerin çözüm yolları mümkün olduğu kadar gösterilmiştir. Bunlardan bazıları, hususile çözümleri öğreniciler tarafından istenilenler, müteakip nüshalarda ele alınacaktır. Bu yolda, okuyucularla mecmua arasında sıkı bir münasebetin kurulmasını düşünüyoruz.

Şimdilik mecmuamızın ağırlık merkezi Matematiktir; Tabiî ilimlere ayrılan yeri yeter bulmuyoruz. Fizik, ve Kimyaya verilen yerin yakında genişletileceğini vaadediyoruz. Fakat Tabiî İlimlerin geri kalan kısmında, mecmuanın önemli bir gelişme göstereceğini söyleyemeyiz. Bu alanda bir yandan doğrudan doğruya lise müfredatına uygun   konuları mecmuaya   koymağı   düşünmekle   beraber, öte yandan da memleketimizin çeşitli tabiat parçalarını ve canlı varlık âlemlerini okuyuculara tanıtmak arzusundayız. Bu isteği yerine getirebilmemizin, muhtelif öğretim müesseselerinde tabiat dersleri okutan arkadaşlarımızın yardımlarına bağlı olduğunu biliyoruz. Bulundukları yerlerin tabiat parçaları üzerindeki tetkiklerini göndermek lütfünde bulunacak arkadaşların yazılarını şükranla dergimize koyacağız. Bu gibi incelemelerin çoğalmasiledirki, Mecmuamız hacmini büyütecek ve pozitif ilimler alanında Orta Öğretim talebelerine geniş manada yardımcı olmak vasfını kazanacaktır. Bir çok eksikliklerle yayın alanına çıkmağa başlayan dergimizin zamanla ve değerli öğretmen arkadaşlarımızın yardımlarile kökleşip gelişeceğini umuyoruz.

İçindekiler

Önsöz

1

Matematik

 

Cebir (Fen kolu için)

3

Geometri (Fen kolu için)

7

Cebir (Lise II için)

14

Geometri (Lise II için)

18

Cebir (Lise I için)

20

Geometri (Lise I için)

22

Çözülecek problemler

24

Fizik

 

Eğik Aynalar

26

Çözülecek Problemler

31

 

 

 

http://www.bilimtarihi.org
Son güncelleme: 01.11.2016

© 2016