Hedefimiz
Sergi
Pullarda Bilim
Bilim İnsanları
E-Metinler
Mesaj Panosu

 

 

 

 

 

 


[İhsan Sungu - Ragıp Ziya Mağden]
Türk Ziraat Tarihine Bir Bakış
Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi Yayını
Devlet Basımevi, İstanbul 1938
304 s. + ekler

İÇİNDEKİLER

Önsöz

1

Türkler: Ziraatin Yaratıcısı

5

Türkiyeden çıkan ve yayılan nebatlar

15

Asyada tarihi devirlerde Türklerin ziraat ve hayvancılığa hizmetleri

23

Türklerde ziraat ve hayvancılığa dair yazılmış eserler

25

Selçuk Türklerinde çirtçi ve ziraat

27

Timur ve çiftçilerden alınan vergiler

29

Osmanlı Devrinde Ziraat

 

İlk devirlerde çiftçi

30

Tımar ve Zeamet ve Hâs usullerinin çiftçiye tesiri

35

Türkiye zirai mahsuller: Hububat, meyva ve sebzeler

38

Osmanlı devrinde orman

44

Osmanlı devrinde çiçek

46

Osmanlı devrinde hayvan yetiştirme: at, tiftik keçisi, deve

51

Tanzimattan önce çiftçi ve köylünün vaziyeti

62

Tanzimat Devri

 

İlk zirai teşebbüsler

76

Tanzimatın ilk devrinde Türkiye ziraatine umumi bir bakış

96

Tanzimatın ilk senelerinde gazetelerde, ziraat hakkında çıkan bazı yazılar

107

Kırım muharebesinden sonra alınan zirai tedbirler

120

Tanzimat devrinde beynelmilel sergilerde Türk ziraat mahsulleri

146

İstanbulda açılan ilk sergide ziraat mahsulleri

147

Türk mahsulleriyle hayvanlarına zarar veren hastalıklar

185

Batıl akideler ve hurafeler

189

Zirai tedrisat

192

Ziraat nezareti teşkilatı

198

Ziraatin inkişafına engel olan amiller

204

Meşrutiyet Devri

243

Meşrutiyetin ilanı

243

Yapılan işlerin başlıcaları

245

Bir otokritik (Ahmet Şerifin yazıları)

247

Hulasa olarak

255

Büyük Millet Meclisi Hükümeti devresinde ve Cumhuriyet'in ilk 15 yılında ziraat

257

Atatürk, Baş çiftçi

262

Hükümet köy ve ziraat kalkınması hizmetinde

271

Umumi olarak

271

Bilhassa ziraatin yaptıkları

281

On altıncı yıl eşiğinde

286

Atatürk'ün direktif nutku

287

Hükümet program nutku

288

Onbeşinci yıl dönümünde radyoda

292

Köylüye hitap

293

Cumhuriyetin ziraat politikası

295

Ziraat Vekaletinin vazife ve hizmet telakkisi

302

Ekler

 

Tanzimat, Meşrutiyet devirlerinde ziraat nazırları

 

Cumhuriyet devrinde ziraat vekilleri

 

Bizde ziraat hakkında çıkan mecmualar

 

Vilayet Bütçeleri

 

İhracat ve ithalat istatistikleri

 

Bibliyografi

 

 

 

 

 

http://www.bilimtarihi.org
Son güncelleme: 01.11.2016

© 2016