Hedefimiz
Sergi
Pullarda Bilim
Bilim İnsanları
E-Metinler
Mesaj Panosu

 

 

 

 

 

 


Atatürk Dönemi Sağlık Tarihi Kongresi (1920-1938). Bildiriler 6-9 Kasım 2007, İzmir
ed. M. Mutluer, E. Akçiçek, Bornova, İzmir, 2009
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yay., (xxiii+965 s.)
ISBN 978 975 483 804 6

 

 

İÇİNDEKİLER

Editör Önsözleri

xi-xiv

Açılış Konuşmaları

(xvii-xx

Açılış Konferansı: N. Sarı, Ü.E. Kurt, 'Millet için Memleket ve Örnek Olarak Numune Hastaneleri'

1-72 s.

Dr. Hikmet Boran Oturumu

 

M. Temel, 'Atatürk Döneminde Türkiye'de Fuhuş ve Frengi Mücadelesi'

75-86

H.C. Kayam, 'Hükümet Programları ve Bütçe Rakamları Işığında Atatürk Dönemi Sağlık Politikaları'

87-101

Dr. Hulusi Behçet Oturumu

 

K. Arı, 'Cumhuriyetin İlk Yıllarında Yaşanan Göç Olayları ve Sağlık Hizmetleri'

105-113

M. Gürgan, 'İlk Röntgen Şehitlerimiz'

115-120

U. Üçüncü, 'Cumhuriyetin İlk Beş Yılında Sağlık Harcamaları'

121-154

Dr. Refik Saydam Oturumu

 

M. Karayaman, 'İzmir Verem Mücadele Cemiyeti Tarafından Yayınlanan Sıhhi Cidal - Sıhhat Dergisi',

157-186

G. Dinç, 'Atatürk Döneminde İzmir'de Yayınlanan İki Tıp Dergisi: İzmir Tıp Mecmuası ve İzmir Kliniği Dergisi'

187-221

Dr. Tevfik Sağlam Oturumu

 

H. Öksüz, 'Atatürk Döneminde Trabzon'da Sağlık Hizmetleri'

225-238

M. Değer, H. Doğan, İ. Hot, 'Atatürk Döneminde (1920-1938) Diyarbakır'da Sağlık Sorunları ve Getirilen Çözümler'

239-249

Dr. Reşit Galip Oturumu

 

E. Berber, 'Atatürk Döneminde Türkiye'de Sağlık: Bir Bilanço Denemesi'

253-286

K. Çelik, 'Atatürk Dönemi CHP ve Hükümet Programlarında Sağlık'

287-305

A.M. Gürler, 'Beş Senelik Umur Baytariye Programı',

307-316

Dr. İbrahim Tali Öngören Oturumu

 

B. Çubukçu, 'Atatürk Dönemi Bursa Merkez ve İlçelerinde Sağlık Tarihi'

319-330

N. Gökçe, 'Edirne Vilayeti Umum Meclisinin 1931 Yılı Zabıtlarında Sağlık Hizmetleri'

331-349

G. Güneş, 'Atatürk Döneminde Aydın'da Sağlık ve ve Sağlık Kurumları (1923-1938)'

351-382

Dr. Pertev Ata Oturumu

 

İ. Uzel, 'Atatürk Dönemi ve Türk Diş Hekimliği'

385-412

H.K. Keskinbora, 'Atatürk Dönemi'nde Trahomla Mücadele Tarihçesine Bakış'

413-422

A. Santur, 'Anadolu'da Geçmişte Bazı Geleneksel Uygulamalar Çerçevesinde Sıtma ve Atatürk Dönemi Sıtma Mücadeleleri'

423-438

Dr. Nihat Reşat Belger Oturumu

 

L. Taşdemir, E. Akçiçek, 'Atatürk'ün Kaplıcalara Verdiği Önem ve Gördüğü Kaplıca Tedavileri'

441-479

A.D. Taman, 'Cumhuriyet Dönemi'nde Kızılay Adını Alan Dernek: Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin Filatelik Değerlendirmesi'

481-484

M.A. Erdoğdu, 'Ömer Seyfeddin'in Hikayelerinde Tıbbi ve Psikolojik İmgeler'

485-495

Dr. Akil Muhtar Özden Oturumu

 

B. Koçlar, 'Kurtuluş Yolu Dergisinde Sağlık Yazıları'

499-505

N. Erdöl, 'Ulusal Kurtuluş Savaşı Dönemi'nde (1920-1923) Sağlığın Sorunları ve Çözüm Politikaları'

507-528

B. Bakar, 'Mütareke Dönemi'nde İstanbuldaki Okullarda Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele'

529-556

Dr. Mazhar Osman Uzman Oturumu

 

E. Aydın, 'Atatürk Dönemi Taşra Sağlık Teşkilatlanması'

559-565

A. Namal, '1933 Türk Üniversite Reformu Sürecinde Tıp Fakültesi Enstitülerinde Eğitim ve Araştırma Altyapısını Sağlamlaştırma Arayışları İçinde Ord.Prof.Dr. Philipp Schwartz'dan (1894-1977) Bir Öneri: Askeri Hekimlerin Tıp Fakültesi Enstitülerinde Kollaboratör Olarak Görevlendirilmesi'

567-594

M. Civaner, 'Üç Kanun: Cumhuriyet'in Ülke Çapında Sağlık Hizmetlerini Örgütleyişi'

595-601

Dr. Fatma Memik Oturumu

 

M. Çelebi, 'Manisa Moris Şinasi Hastanesi'

605-620

D. Şimşek, 'Atatürk Dönemi Etimesgut Numune Sağlık Merkezi'

621-636

Dr. Feridun Frik Oturumu

 

Ö. Öncel, A. Demirhan Erdemir, S. Erer, 'Atatürk Dönemi'nin Genç Bir Nöroloğu: Ord.Prof.Dr. Fahrettin Kerim Gökay ve Çalışmaları'

639-642

Ş. Osmanağaoğlu, 'Cumhuriyet Dönemi'nde Tahaffuzhane ve Gümrük Veteriner Müdürlüklerinin Yapılandırılması'

643-647

B. Akgün, 'Soyadı Kanunu ve Hekim Soyadları'

648-656

Dr. Abdülkadir Noyan Oturumu

 

G. Cantay, 'Atatürk önemi Tıp Eğitimi Kurumları'

659-666

M. Akkuş, 'Atatürk Dönemi Bursası'nda Tıp çalışmaları'

667-694

R. Tekin, 'Türkiye'ye İltica Eden Yahudi Hekimler ve İstanbul Musevi Etibba Cemiyeti Nizamnamesi'

695-702

Dr. Süheyl Ünver Oturumu

 

Dr. S. Duman, 'Cumhuriyet Döneminde Sağlıklı Birey Yetiştirmek'

705-716

M.E. Elmacı, 'Cumhuriyet'in Onuncu Yılı Sonrasında İzmir'de Sağlık Sorunları ve Alınan Önlemler'

717-735

U. Karabulut, 'Cumhuriyet'in İlk Yıllarında Sağlık Hizmetlerinin Devletin Sosyal Sorumluluğu Altına Alınması Çabaları (1925-1937)'

737-746

Ecz. Süleyman Ferit Eczacıbaşı Oturumu

 

S. Şar, 'Cumhuriyet Döneminden Günümüze Kadar T.B.M.M.'de Görev Yapan Eczacı Milletvekilleri ve Sağlık Alanına Yaptıkları Katkılar'

749-766

B. Kıran, 'Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Yaşayan Bir Eczane Örneği: Buca Eczanesi'nin Tarihi'

767-770

İ. Başağaoğlu, E. Akçiçek, 'Atatürk'ün Yurt Seyahatlerinde Ziyaret Ettiği Sağlık Kurumları'

771-786

Dr. Kazım İsmail Gürkan Oturumu

 

D.İ. Erdoğan, 'Halkevlerinde Kamu Sağlığı Alanındaki Faaliyetlerin Dönemin Sağlık Politikaları Çerçevesinde Değerlendirilmesi'

789-805

E. Serçe, 'Cumhuriyetin İlk Yıllarında Belediyeler ve Sağlık'

807-811

Hemşire Safiye Hüseyin Elbi Oturumu

 

M.Y. Metintaş, S. Önder, Ö. Etçioğlu, 'Cumhuriyet Döneminde Kurumsallaşan Bir Temel Sağlık Alanı: Hemşirelik'

815-834

A.D. Akyol, 'Türkiye'de 1920-1938 Yılları Arasında Hemşireliğin Gelişimi'

835-839

İ. Eşer, 'Esma Deniz: Eğitimi ve Çalışma Yaşamı'

841-845

Dr. Erich Frank Oturumu

 

S. Sarısaman, 'Cumhuriyet'in İlk Yıllarında Taşrada Sağlık Hizmetleri (1923-1938)'

849-871

Z. Arıkan, 'Mustafa Necati'nin Ölümü ve Hekimlik Ahlakının Sorgulanması'

873-902

N.N. Kara, 'Atatürk'ün Annesi Zübeyde Hanım'ın Hastalığı ve Ölümü'

903-928

Poster Sunumları

 

N. Gökçe, G. Gökçe, 'Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti Edirne Sicil Memurin Defterine Göre 1930-1938 Yılları Arasında Görevli Sağlık Personeli'

931-947

M. Tınal, 'Türkiye Büyük Millet Meclisi I. Dönemi'nde Doktor Milletvekilleri'

949-961

U. Yücel, R. Özdemir, 'Atatürk Dönemi'nde Ebelik Tarihi'

963-965

 

 

http://www.bilimtarihi.org
Son güncelleme: 01.11.2016

© 2016