Hedefimiz
Sergi
Pullarda Bilim
Bilim İnsanları
E-Metinler
Mesaj Panosu

 

 

 

 

 

  Osmanlı Bilimi Araştırmaları>Cilt 1

For the abstract, click the English title of the article

<geri


OSMANLI BİLİMİ ARAŞTIRMALARI / Studies in Ottoman Science
Cilt / Vol.I, 1995

 

 

 

MAKALELER / ARTICLES  

Sunuş

I 

   

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Bölümü'nün Kuruluşu ve 1984-94 Yılları Arasındaki Faaliyeti

1-18

The Department of History of Science ( Istanbul Universıty Faculty of Arts) and Its Activities from 1984 to 1994

 

Feza Günergun

 

 

 

Ekmeleddin İhsanoğlu: Biyografisi, Bilim Tarihi İle İlgili Çalışmaları ve Yayınları

19-45

Ekmeleddin İhsanoğlu: a Biography, and Outline of His Scholarly Contributions to History of Science

 

Feza Günergun

 

 

 

Osmanlı Bilim Tarihi Konusundaki Araştırmalar Hakkında Bazı Notlar

47-68

Some Notes on Studies in The Field of History of Ottoman Science

 

Ekmeleddin İhsanoğlu

 

 

 

İbn al-Havvam (ö1.724/1324), Eserleri ve "El-Fevaid el-Bahaiyye fi el-Kavaid el-Hesabiyye" deki Çözümsüz Problemler Bahsi

69-128

Ibn Al-Hawwam (D.724/1324), His Works and The Section on Insoluble Problems in Al-Fawaid Al-Bahaiyya Fi Al-Qawaid Al-Hisabiyya

 

İhsan Fazlıoğlu

 

 

 

Osmanlı Medreselerinde Aritmetik ve Cebir Eğitimi ve Okutulan Kitaplar

129-158

The Teaching of Arithmetic and Algebra at The Ottoman Medreses

 

Cevat İzgi

 

 

 

Osmanlı Devleti'nde Müneccimbaşılık

159-207

Müneccimbaşilik (Chief Astronomership) in The Ottoman State

 

Salim Aydüz

 

 

 

Osmanlı İmparatorluğunda Askeri Sahada Yenileşme Döneminin Başlangıcı

209-225

The Beginning of The Military Renovation in The Ottoman Empire

 

Mustafa Kaçar

 

 

 

1900-1946 Yılları Arasında, Darülfünun ve İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nde Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi.

227-283

The Teaching of Mathematical and Natural Sciences in The Darülfünun and Istanbul University Faculty of Science Between 1900 - 1946

 

Sevtap Ishakoğlu

 

 

 

Darülfünun Fünun (Fen) Fakültesi Mecmuası (19.16-1933)

285-349

Darülfünun Fünun (Fen) Mecmuasi (1916-1933) (Journal of The Darülfünun Faculty of Science)

 

Feza Günergun

 

 

 

http://www.bilimtarihi.org
Son güncelleme: 01.11.2016

© 2016